RAKENNUSURAKKARIIDAT

Urakkasopimukset ovat usein tilaajan ja urakoitsijan välisiä, mutta usein näihin liittyy myös muita sopimussuhteita ja muita osallistuvia tahoja kuten suunnittelijoita, valvojia, konsultteja, sivu- ja aliurakoitsijoita. Urakkasopimuksissa, kuten muissakin sopimuksissa voi tulla sopimusrikkomuksia. Vaikka sopimukset ovat vain kahdenvälisiä, eivätkä kaikki osapuolet täten sitoudu vastaamaan toistensa suorituksista, kokonaisuudessa osapuolilla voi muodostua myötävaikutusvelvollisuuksia ja päällekkäisiä velvollisuuksia. Riippumatta siitä, liittyykö rakennushanke uudiskohteen rakentamiseen tai vanhan saneeraamiseen, koostuvat rakennusurakat usein monista eri vaiheista, ovat pitkäkestoisia ja hyvin häiriöherkkiä.  Häiriöherkkyys johtuu juuri siitä, että urakan eri vaiheiden suorittaminen edellyttää usein eri ammattiryhmien erikoisosaamista ja useiden henkilöiden tai mahdollisesti yritystenkin suorituksia. Urakan onnistuminen oikea-aikaisesti ja siten, että kaikki osatekijät osuvat laadullisesti yhteen edellyttää eri työvaiheiden onnistumista ja yhteensovittamista. Rakennusurakan onnistunut läpivienti vaatii usein koko prosessin hyvää hallintaa, selkeitä sopimuksia ja avointa ja tiivistä kommunikaatiota. Avustamme sopimusten laatimisessa sekä virhetilanteiden reklamoinnissa, sovittelussa ja mahdollisissa riidanratkaisuelimissä.